foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku

Chovateľský a bonitačný poriadok SKCHR

Chovateľský a bonitačný poriadok SKCHR

CHOVATEĽSKÝ A BONITAČNÝ PORIADOK
SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV RIDGEBACKOV,
člena SPZ, SKJ, FCI

PREAMBULA

Ustanovenia, práva a povinnosti chovateľského poriadku Slovenského klubu chovateľov ridgebackov sa riadia príslušnými predpismi Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ), Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Fédération Cynologique Internationale (FCI) a platnou legislatívou Slovenskej republiky (SR).
V súlade s chovateľským poriadkom a zápisným poriadkom nadriadených orgánov
Slovenský klub chovateľov ridgebackov (SKCHR) vydáva Chovateľský a bonitačný poriadok SKCHR (CHaBP), v ktorom sú stanovené chovateľské ciele a pravidlá chovu pre plemeno rhodesian ridgeback (RR), ktorého chov SKCHR na základe poverenia SPZ zastrešuje.

 Základný chovateľský cieľ

SKCHR si za svoj základný chovateľský cieľ stanovuje zachovať štandard, funkčnosť a zdravie plemena RR. Tento cieľ chce SKCHR napĺňať cieľavedomým zlepšovaním chovnej základne prostredníctvom bonitácií, kontrol vrhov a sledovaním zdravia chovných párov a odchovov, využívajúc najnovšie poznatky vedy a skúseností chovateľov, skvalitňovaním a zvyšovaním odborných vedomostí svojich členov z oblasti kynológie, anatómie, reprodukčnej biológie, genetiky, praktických skúseností a poznatkov z chovu RR.

Účel a pôsobnosť

 1. Tento chovateľský poriadok slúži na riadenie chovu plemena RR s preukazom o pôvode a jeho pôsobnosť je obmedzená na územie SR.
 2. Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom o pôvode (PP), ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských štátov FCI alebo plemenných kníh uznávaných FCI.
 3. Ustanovenia chovateľského poriadku SKCHR sú záväzné pre všetkých chovateľov RR s PP v SR, členov aj nečlenov SKCHR.
 4. Chovateľ/majiteľ RR môže, ale aj nemusí byť členom SKCHR. Chovateľ/majiteľ, ktorý nie je členom SKCHR a chce využívať RR v evidovanom chove zastrešenom SKCHR, musí mať so SKCHR uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu.
 5. Každý chovateľ i majiteľ RR sa zaväzuje, že nebude produkovať jedince bez PP a bude dodržiavať zákon č. 184/2018 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Produkcia šteniat bez PP je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto poriadku a bude považovaná za hrubé porušenie tohto chovateľského poriadku.
 6. V prípade spoluvlastníctva, alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov chovného jedinca, jeden zo spoluvlastníkov chovného jedinca musí byť ostatnými spoluvlastníkmi splnomocnený k jednaniu so SKCHR, alebo inými orgánmi. Splnomocnený predloží splnomocnenie s overeným/mi podpisom/mi všetkých majiteľov chovného jedinca.
 7. Porušenie akéhokoľvek bodu CHaBP je podnetom pre začatie disciplinárneho konania.

Bonitácia

 1. Bonitácia je odborný chovateľský úkon, ktorý na základe informácií o exteriérových a povahových prednostiach, nedostatkoch a chybách psa alebo suky v porovnaní s platným štandardom pre plemeno RR slúži na určenie chovnej upotrebiteľnosti jedinca.
 2. Bonitáciu organizuje SKCHR spravidla 2-krát ročne.
 3. Na bonitácii SKCHR môže byť každý jedinec vyhodnotený iba raz za život, pokiaľ sa nezmenil štandard plemena alebo chovateľské podmienky.
 4. Pre prijatie jedinca na bonitáciu musia byť splnené nasledujúce podmienky:
  1. čistokrvnosť potvrdená preukazom o pôvode,
  2. minimálny vek bonitovaného jedinca 18 mesiacov,
  3. oficiálne vyhodnotenie DBK, DLK, LTV, SA a počtu bedrových stavcov z RTG snímok, ktoré vykoná klubom poverený veterinár po dovŕšení min. 12 mesiacov veku jedinca,
  4. absolvovanie minimálne 2 výstav aspoň na úrovni CAC, pričom jedna z nich je organizovaná SKCHR, a to s hodnotením „výborný“ u psa i suky.
 5. Prihlášku na bonitáciu spolu s:
  1. kópiami preukazu o pôvode (1. aj 2. strana),
  2. vyhodnotením RTG snímok na oficiálnom tlačive SKCHR,
  3. posudkami z požadovaných výstav; Posudok z klubovej výstavy konanej v deň bonitácie možno doložiť na bonitácii. Avšak v prípade, že jedinec na tejto výstave nezíska požadovanú známku „výborný“, nemôže nastúpiť na bonitáciu. Nárok na vrátenie bonitačného poplatku v takomto prípade nevzniká.
  4. dokladom o zaplatení bonitačného poplatku,

pošle majiteľ jedinca do termínu uzávierky bonitácie písomne poštou na adresu hlavného poradcu chovu (HPCH), ktorý prihlášku posudzuje po stránke formálnej správnosti.

 1. Bonitáciu vykonáva trojčlenná bonitačná komisia pozostávajúca z predsedu bonitačnej komisie (HPCH alebo člen chovateľskej rady), z člena disponujúceho príslušnou aprobáciou na posudzovanie plemena (rozhodca) a z člena SRK.
 2. Chyby vylučujúce jedinca RR z chovu upravujú chovateľské poriadky SPZ, SKJ, FCI a platný štandard plemena.
 3. Ďalšie vylučujúce chyby sú:
  1. DBK nad hodnotu B/B,
  2. DLK nad hodnotu 0/1 alebo 1/0,
  3. všetky deformity chvosta,
  4. dermoid sínus,
  5. viac ako 2 chýbajúce zuby ( vrátane neprerezaných),
  6. kohútiková výška nad/pod štandard viac ako ± 2 cm,
  7. pozitívny nález spondylózy,
  8. LTV nad hodnotu 1 podľa švajčiarskeho modelu hodnotenia LTV.
 4. V prípade nálezu L8, bude jedinec vyhodnotený ako chovný s podmienkou páriť jedinca iba s L7 jedincom.
 5. V prípade nálezu LTV-1 bude jedinec vyhodnotený ako chovný s podmienkou páriť jedinca iba s LTV-0 jedincom.
 6. Ak v priebehu života príde jedinec akýmkoľvek spôsobom o zub, je potrebné k bonitácii doložiť  RTG snímku chrupu s vyhodnotením veterinára. Snímka musí byť čitateľne označená čipom a menom jedinca a na snímke musí byť jasne viditeľné lôžko chýbajúceho (poškodeného) zubu.
 7. V prípade neprerezaného zubu musí majiteľ doložiť k bonitácii RTG snímku chrupu s vyhodnotením veterinára. Snímka musí byť čitateľne označená čipom a menom jedinca a na snímke musí byť jasne viditeľné lôžko neprerezaného zubu. Takýto zub klasifikujeme ako prítomný (založený), ale neprerezaný zub.
 8. Na bonitácii sa môžu bonitovať len zdravé jedince. Honcujúce sa suky môžu byť bonitované len so súhlasom predsedu bonitačnej komisie.
 9. Bonitačná komisia môže odmietnuť posúdenie jedinca, ktorého chovanie bráni vykonaniu tohto úkonu, alebo ktorý sa bráni prehliadke chrupu, ako aj jedinca, ktorý je v čase bonitácie v zlom fyzickom alebo psychickom stave, a to bez nároku na vrátenie bonitačného poplatku. Majiteľ takéhoto jedinca odstúpi z bonitácie a jedinec sa môže opakovane zúčastniť bonitácie ešte jedenkrát.
 10. Výsledkom bonitácie je vystavenie bonitačnej karty, do ktorej bonitačná komisia zapíše výsledok hodnotenia chovnej upotrebiteľnosti jedinca. Bonitačná karta musí byť podpísaná všetkými členmi komisie a majiteľom bonitovaného jedinca. Bonitačná karta sa vystavuje v 2 origináloch, 1 zostáva v archíve SKCHR a 1 dostáva majiteľ bonitovaného jedinca. Rozhodca zapíše výsledok hodnotenia do príslušnej rubriky v PP psa.
 11. Majiteľ bonitovaného jedinca má právo odvolať sa proti rozhodnutiu bonitačnej komisie, a to:
  1. priamo na bonitácii u predsedu bonitačnej komisie,
  2. najneskôr do 1 mesiaca od vykonania bonitácie zaslať odvolanie s podrobne uvedenými dôvodmi správnej rade klubu (SRK).
 12. Chovateľ/majiteľ s trvalým pobytom na Slovensku a jedincom zapísaným v Slovenskej plemennej knihe psov (SPKP) bonituje psa alebo suku na bonitáciách SKCHR. Iné bonitácie nie sú na účel zápisu do registra chovných zvierat SPKP uznávané.
 13. V rámci SKCHR je možné bonitovať aj jedince, ktorých majitelia nemajú trvalé bydlisko na Slovensku, ale tieto jedince nebudú zapísané do registra chovných zvierat SPKP.
 14. Do chovu sa nezaradia tie jedince, u ktorých bol vykonaný zákrok na odstránenie alebo zakrytie akejkoľvek anatomickej alebo exteriérovej chyby, ktorá je podľa štandardu a CHaBP dôvodom na vylúčenie z chovu, ako i jedince v preukázateľne zlom zdravotnom stave a kondícii.
 15. Do chovu nebudú zaradené jedince, ktorých rodičia na základe zdravotných testov vyhodnotených pod SKCHR nespĺňajú podmienky na zaradenie do chovu podľa CHaBP a boli exportovaní a zaradení do chovu v zahraničí.

Chovný jedinec

 1. Chovný jedinec je čistokrvný jedinec, zaradený do chovu po úspešnej bonitácii, zapísaný v SPKP ako „chovný“ a spĺňajúci požiadavky tohto CHaBP.
 2. V chove sa smú použiť len jedince po dovŕšení vekovej hranice, pes - 18 mesiacov, suka - 24 mesiacov.
 3. Suku je možné naposledy použiť v chove do dovŕšenia 8. roku života. V 8. roku môže byť použitá iba v prípade, že mala predtým aspoň 1 vrh. V odôvodnených prípadoch môže klub povoliť jedno pripustenie aj v 9. roku života.
 4. Majiteľ chovného jedinca musí bezodkladne hlásiť zmenu svojej adresy tajomníkovi SKCHR.
 5. Chovné jedince musia byť v čase chovateľského využitia v takom stave, aby bol zaručený zdravý vývin šteniat.

Odporúčanie na párenie

 1. Odporúčanie na párenie je základným dokladom o schválenom a uskutočnenom krytí a tvorí spoločne s prihláškou na zápis šteniat základnú dokumentáciu chovu.
 2. V evidovanom chove pod záštitou SKCHR sa môžu využiť len jedince, ktoré spĺňajú minimálne chovateľské podmienky FCI, SKJ, SPZ.
 3. Chovateľ si vyberá krycích psov sám alebo môže o pomoc požiadať HPCH.
 4. Podmienkou vystavenia odporúčania na párenie sú povinné genetické testy JME, DM, D-lokus u obidvoch rodičov. V prípade, že jeden z rodičov plánovaného vrhu má výsledok niektorého z týchto testov prenášač (carrier), druhý rodič musí mať výsledok toho istého testu negatívny (clear). V prípade umelej inseminácie, ak bude použité semeno už nežijúceho krycieho psa, ktorý nemá urobené niektoré z povinných genetických testov, matka plánovaného vrhu musí mať výsledky týchto testov negatívne (clear).
 5. Pre zamýšľané krytie zahraničným psom (nebonitovaným v SKCHR) platia zásady definované v bode 34 tohto CHaBP. Chovateľ predloží kópiu preukazu o pôvode psa spoločne s dokladmi:
  1. oficiálne výsledky zdravotných a genetických testov,
  2. veterinárne potvrdenie o stave chrupu a výške jedinca.

Tieto doklady môžu byť nahradené dokladom o chovnej spôsobilosti (bonitačná karta), u ktorého je akceptovaný český, anglický a nemecký jazyk.

 1. Podmienkou vystavenia odporúčania na párenie pre chovnú suku je účasť na výstave organizovanej SKCHR minimálne raz za dva roky pred vystavením odporúčania na párenie, t. j. účasť na minimálne jednej zo štyroch výstav SKCHR organizovaných v danom období.
 2. Suka môže mať v kalendárnom roku iba jeden vrh, pričom medzi dvoma vrhmi musí byť minimálne 10 mesiacov.
 3. Vystavenie odporúčania na párenie sa vykonáva výhradne na základe kompletnej písomnej žiadosti (vrátane príloh) chovateľa podanej HPCH. Lehota na vystavenie odporúčania na párenie je 30 dní. Zrýchlené vydanie odporúčania na párenie upravuje Smernica pre vydávanie odporúčania na párenie.
 4. Odporúčanie na párenie sa vystavuje aj v prípade, že obaja rodičia plánovaného vrhu (pes aj suka) patria tomu istému majiteľovi.
 5. HPCH má právo neodporučiť plánované párenie s takým jedincom, ktorý je preukázateľne nositeľom dedičných chýb z hľadiska povahy alebo zlého zdravotného stavu, teda chýb, ktorými môže byť ohrozené zdravie plemena a tým aj základný chovateľský cieľ SKCHR.
 6. Pri zlom zdravotnom stave alebo pri zlých podmienkach, v ktorých chovné jedince žijú, HPCH môže pozastaviť vydanie odporúčania na párenie až dovtedy, kým chovateľ/majiteľ/držiteľ zistené nedostatky neodstráni.
 7. V prípade neuskutočneného párenia je chovateľ povinný vrátiť vydané odporúčanie na párenie HPCH najneskôr 30 dní po uplynutí platnosti odporúčania.

Párenie

 1. Majiteľ/držiteľ chovného psa je povinný odmietnuť párenie so sukou, ktorá nie je v dobrej chovnej kondícii, prípadne ktorá je podozrivá z choroby. Odmietnutie párenia s uvedením dôvodov je povinný ihneď hlásiť HPCH.
 2. Pokiaľ pes nekryje, môže byť suka pripustená iným psom len so súhlasom majiteľa suky a súčasne so súhlasom HPCH.
 3. Hlásenie o krytí vykonáva majiteľ krycieho psa potvrdením tlačiva Odporúčanie na párenie a jeho zaslaním na SPZ a HPCH do 8 dní od krytia. V prípade krytia zahraničným psom túto povinnosť preberá chovateľ.
 4. Majiteľ krycieho psa je povinný každé krytie zahraničnej suky do 14 dní od párenia písomne oznámiť HPCH a k oznámeniu priložiť fotokópiu preukazu o pôvode zahraničnej suky.
 5. Ak sa párenie uskutočnilo, ale suka nebola oplodnená, chovateľ je povinný túto skutočnosť písomne ohlásiť HPCH najneskôr do 75 dní od párenia.

Odchov šteniat

 1. Každý vrh musí byť hlásený HPCH písomne, prostredníctvom klubového formulára, do 10 dní od narodenia. V rovnakej lehote je chovateľ povinný informovať o narodení vrhu majiteľa krycieho psa.
 2. Chovateľ je povinný starať sa o suku v dobe gravidity, pôrodu a kojenia, ako aj o celý vrh až do odchodu šteniat k novým majiteľom tak, aby bol zaručený ich kvalitný vývin. Utrácajú sa iba šteňatá s vážnym zdravotným postihnutím.
 3. Šteňatá musia byť čipované, prípadne tetované všetky naraz. Individuálne označovanie šteniat je neprípustné.
 4. SKCHR vykonáva u všetkých chovateľov RR kontroly vrhov za účelom sledovania zdravia plemena a smerovania chovu RR.
 5. Kontrolu vrhu vykonáva kontrolór vrhov SKCHR po dohode s chovateľom minimálne 1-krát pred odberom šteniat, najneskôr však v 8. týždni ich veku.
 6. Chovateľ je povinný umožniť kontrolórovi vrhov SKCHR minimálne 1 kontrolu celého vrhu a pri výkone kontroly spolupracovať.
 7. V čase kontroly vrhu musia byť šteňatá čipované. O kontrole vrhu sa vystaví a podpíše zápis, do ktorého kontrolór zaznamená informácie o kvalite jednotlivých šteniat v deň kontroly vrhu. V prípade nejasností sa odporúča odborná veterinárna kontrola. Preplatenie cestovných nákladov kontrolóra hradí chovateľ (upravuje zákon č. 475/2008 Z. z.).
 8. Chovateľ, ktorý je členom SKCHR, si kontrolóra svojho vrhu vyberá sám spomedzi kontrolórov vrhov SKCHR (spravidla podľa miesta bydliska). Nečlen SKCHR má tiež možnosť vybrať si kontrolóra vrhu zo zoznamu kontrolórov uvedeného na oficiálnej stránke SKCHR, v opačnom prípadne mu bude kontrolór vrhu pridelený klubom (spravidla podľa miesta bydliska).
 9. Kontrolór vrhu nie je oprávnený vykonávať oficiálnu kontrolu vrhu vo svojej chovateľskej stanici alebo v chovateľskej stanici, kde kryl jeho pes.
 10. Kontrolou vrhu nezbavuje kontrolór vrhu, ani SKCHR, chovateľa povinnosti informovať príslušnú plemennú knihu pri podaní prihlášky na zápis šteniat o kvalite jednotlivých šteniat s uvedením konkrétnej chyby u konkrétneho šteňaťa.
 11. Predaj šteniat vykonáva a šteňatá novým majiteľom odovzdáva výhradne chovateľ. Prijímanie alebo odovzdávanie šteniat do komisionálneho predaja je zakázané. Úmyselný predaj šteniat do výkupu je zakázaný.
 12. Chovateľ je povinný upozorniť kupujúcich pri predaji šteniat písomnou formou na všetky jemu známe vo vrhu sa vyskytujúce nedostatky a odchýlky od štandardu FCI, ktoré sa ďalším vývojom nemôžu zmeniť.
 13. Chovateľ je povinný upozorniť nadobúdateľov šteniat na všetky jemu známe skutočnosti v súvislosti s exteriérom a štandardom plemena, zdravím a možnou dedičnou zaťaženosťou šteniat.
 14. Chovateľ je povinný informovať všetkých nových majiteľov šteniat o existencii SKCHR a o možnosti členstva v ňom, ako aj o tomto CHaBP.
 15. Zápis šteniat jednotlivých vrhov plemena RR začína v chovateľskej stanici písmenom A, ďalšie vrhy pokračujú v abecednom poradí (1. vrh: A, 2. vrh: B, 3. vrh: C atď.). Abecedný rad plemena RR v jednej chovateľskej stanici nemožno kombinovať s inými plemenami.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento CHaBP bol schválený členskou schôdzou SKCHR konanou dňa 5.9.2020 a schválením nadobúda účinnosť.

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu 2024

PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2024

24.05.2024 (piatok)
PREDNÁŠKA - MVDr. IVAN PAŠEK
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

25.05.2024 (sobota)
XXIX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodca: Gary Denver (D) - NYANGOMA kennel
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

26.05.2024 (nedeľa)
BONITÁCIA SKCHR
Miesto konania a čas: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra), 10:00 hod

09.06.2024 (nedeľa)
MIMORIADNA KONFERENCIA SKCHR
Miesto konania a čas: MsKS v Šamoríne 17:00 hod

 19.10.2024 (sobota)
JUBILEJNÁ XXX. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKCHR
Rozh: Liz Storey (GB) - kennel Kiromol a Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

20.10.2024 (nedeľa)
VÝROČNÁ XXX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozh: Liz Storey (GB) - kennel Kiromol a Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

10.2024 ev. 11.2024
BONITÁCIA SKCHR

Čítanosť článkov
2465851

Práve tu je 214 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Naši sponzori

Hlavný sponzor

XXIX. ŠV SKCHR 2024

logo royalcanin 2016