foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku

Novinky 2024

Propozície klubovej súťaže "BEST RR SKCHR"

PES/SUKA ROKA SKCHR

Zadávané tituly (kategória):

Šteniatko roka SKCHR (pes a suka)
Vice-šteniatko roka SKCHR (pes a suka)
Mladý pes roka SKCHR Mladý vice-pes roka SKCHR
Mladá suka roka SKCHR Mladá vice-suka roka SKCHR
Pracovný pes roka SKCHR Pracovný vice-pes roka SKCHR
Pracovná suka roka SKCHR    
Pracovná vice-suka roka SKCHR
Pes roka SKCHR Vice-pes roka SKCHR
Suka roka SKCHR Vice-suka roka SKCHR
Šampión roka SKCHR Vice-šampión roka SKCHR
Šampiónka roka SKCHR Vice-šampiónka roka SKCHR
Veterán roka SKCHR Vice-veterán roka SKCHR
Veteránka roka SKCHR Vice-veteránka roka SKCHR
BEST RR SKCHR  

Pes alebo suka s najvyšším počtom získaných bodov v jednotlivých kategóriách získavajú vyššie uvedené tituly. 
Pes alebo suka, ktorí získali 2. najvyšší počet bodov v jednotlivých kategóriách získavajú vyššie uvedené tituly s predponou vice-. Jedinec s absolútne najvyšším počtom bodov získava titul BEST RR SKCHR s uvedením príslušného roku.

Podmienky:
Majiteľ alebo spolumajiteľ psa musí byť členom SKCHR s trvalým bydliskom na území Slovenska bez finančných alebo iných nesplnených záväzkov voči klubu.
Súťaže sa môžu zúčastniť aj zahraniční členovia klubu so psom pochádzajúcim zo slovenského chovu.
 
Pes musí mať absolvované minimálne 3 výstavy (v prípade veteránov 1), z toho musí byť1 výstava organizovaná SKCHR (klubová alebo špeciálna) minimálne so známkou výborný.
Do bodovacej súťaže sa zarátavajú iba tie výstavy, na ktorých bolo prihlásených 15 a viac jedincov plemena RR. Body zo súťaže Šampión šampiónov sa započítavajú bez ohľadu na počet prihlásených jedincov.
Každý člen klubu môže zaslať výsledky maximálne z 20 výstav (podľa ľubovoľného výberu majiteľa z počtu ním absolvovaných výstav v danom kalendárnom roku ) pre každého svojho psa alebo suku.
 
Majiteľ prihlasuje svojho psa prostredníctvom e-mailu alebo doporučenou listovou zásielkou s nasledovnými prílohami:
- excelová tabuľka, ktorú si tu stiahnete
- kópie posudkov, v ktorých sú zapísané všetky získané tituly a ocenenia.
- Tituly získané v záverečných súťažiach musia byť vydokladované (foto, video, pohár...) v opačnom prípade nebudú uznané.
- Tituly musia byť udelené oficiálne. - fotka katalógu alebo minikatalógu s uvedením počtu prihlásených RR.
Pes alebo suka môže byť prihlásený iba do jednej kategórie.
 

EXCELOVÁ TABUĽKA NA STIAHNUTIE:

 Excel Logo

Kategória Triedy, z ktorých sa zasielajú oceneia
Šteniatko roka SKCHR pes a suka
mladší dorast a dorast
Mladý pes/suka roka SKCHR mladý a stredná
Pes/suka roka SKCHR stredná, otvorená a šampiónov
Pracovný pes/suka roka SKCHR pracovná
Šampión/šampiónka roka SKCHR šampiónov a čestná
Veterán/veteránka roka SKCHR veteránov

 

CHOVATEĽSKÁ STANICA ROKA SKCHR
Zadávaný titul (kategória):
Chovateľská stanica roka SKCHR
Titul získava chovateľská stanica s najvyšším počtom získaných bodov.

Podmienky: 
Chovateľská stanica musí byť registrovaná na území Slovenska. Majiteľ chovateľskej stanice musí byť členom SKCHR bez finančných alebo iných nesplnených záväzkov voči klubu.
Na základe zaslaných výstavných ocenení jednotlivých psov sa automaticky tieto psy podľa ich príslušnosti k chovateľskej stanici zaradia do súťaže chovateľských staníc. Bodujú sa dvaja jedinci s najvyšším počtom bodov spĺňajúci kritériá súťaže BEST RR SKCHR, ktorí boli prihlásení v niektorej z kategórií. Do tejto súťaže sa zarátavajú aj ocenenia chovateľskej stanice získané v záverečných súťažiach.

Ocenenia získané v danom roku sa započítavajú do súťaže v tom istom roku, keď boli získané.
© Logo súťaže „BEST RR SKCHR“ sú oprávnené používať iba psy, ktoré získali niektorý z vyššie uvedených titulov

 

BEST RR Roka bez roku urcenia

                                      

Uzávierka súťaží:
5.1. nasledujúceho roka.
Prihlášky do klubovej súťaže odoslané po termíne uzávierky nebudú akceptované. Rozhodujúci je dátum odoslania mailu alebo dátum na poštovej pečiatke. Zámena výstav alebo doplnenie výstavy v bodovacej tabuľke po termíne uzávierky súťaže nebude akceptovaná.

Vyhodnotenie:
Pre
behne do 31.1. nasledujúceho roka. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení vo všetkých kategóriách sa slávnostne uskutoční na členskej schôdzi SKCHR alebo klubovej výstave.
V prípade rovnosti bodov bude udelený titul obidvom jedincom.
Jedinec s titulom BEST RR SKCHR bude ocenený pohárom a vecnou cenou.
© Logo súťaže bude každému víťazovi jednotlivej kategórie zaslané na mail po vyhodnotení.
SRK si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže psa, ktorého majiteľ je v disciplinárnom konaní, s prihliadnutím na závažnosť priestupku.
Suky a psy, ktoré boli pri kontrole vrhu označené ako neštandardné, sa nemôžu zúčastniť klubovej súťaže Best RR SKCHR. Za správnosť doručených výsledkov zodpovedá majiteľ.
Proti výsledkom vyhodnotenia je možné sa odvolať na SRK do 10 dní od ich zverejnenia.

Prihlášku s potrebnými prílohami zasielajte na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo doporučene na adresu tajomníka klubu.

 

TABUĽKA BODOVANIA

                                                                                VÝSTAVA

 

OBL.

NV

MV

KV/ŠV

RR

EDS

WDS + Crufts

Výborný 1, Veľmi nádejný 1

5

5

10

20

30

50

Výborný 2, Veľmi nádejný 2

4

4

8

15

20

30

Výborný 3, Veľmi nádejný 3

3

3

6

10

15

20

Výborný 4, Veľmi nádejný 4

2

2

4

6

10

15

Výborný, Veľmi nádejný

-

-

1

3

5

5

CAC, CAJC

-

5

10

20

30

50

res.CAC

-

2

5

10

15

25

CACIB (CACIB JUNIOR, CACIB VETERAN)

-

-

15

-

60

100

res.CACIB

-

-

10

-

30

50

CRUFT´S NOM.

-

-

10

-

-

-

Derby víťaz,

Best male, Best female

-

5

10

-

-

-

Naj veterán (BOV)

5

5

10

20

30

50

Naj triedy čestnej (BOH)

-

5

10

20


BOB

5

5

10

30

60

100

BOS

3

3

8

20

30

50

BOJ (JBOB), MINOR PUPPY BOB, PUPPY BOB

-

5

10

20

30

50

Víťaz Slovenska,

Víťaz Slovenska mladých

-

10

-

-

-

-

Winner 0 10 10 10 10 10

Klub.víťaz, Víťaz ŠV (alebo Best male/ Best female KV,ŠV)

-

-

-

20

-

-

Klubový víťaz mladých, Víťaz mladých ŠV

-

-

-

20

-

-

BISS ml.Dorast a dorast

-

-

-

10

-

-

BIG 1,  Junior BIG 1

15

15

30

-

40

50

BIG 2,  Junior BIG 2

10

10

20

-

30

40

BIG 3,  Junior BIG 3

5

5

10

-

20

30

BIG 4,  Junior BIG 4

3

3

5

0

10

15

BIS 1,  Junior BIS 1

30

30

40

-

50

60

BIS 2,  Junior BIS 2

20

20

30

-

40

50

BIS 3,  Junior BIS 3

10

10

20

-

30

40

BIG 1. (Vet.,Čest.,Dorast,ml.Dorast)

-

-

15

-

-

-

BIG 2. (Vet.,Čest.,Dorast,ml.Dorast)

-

-

10

-

-

-

BIG 3. (Vet.,Čest.,Dorast,ml.Dorast)

-

-

5

-

-

-

BIG 4. (Vet.,Čest.,Dorast,ml.Dorast)

0

0

3

0

0

0

BIS 1. (Vet.,Čest.,Dorast,ml.Dorast)

20

20

30

-

40

50

BIS 2. (Vet.,Čest.,Dorast,ml.Dorast)

15

15

20

-

30

40

BIS 3. (Vet.,Čest.,Dorast,ml.Dorast)

10

10

15

-

20

30

Naj hlava / ridge / pohyb  1.miesto

-

-

-

10

-

-

Naj hlava / ridge / pohyb  2.miesto

-

-

-

7

-

-

Naj hlava / ridge / pohyb  3.miesto

-

-

-

5

-

-

Výstava šampiónov 1.miesto

-

-

40

-

-

-

Výstava šampiónov 2.miesto

-

-

30

-

-

-

Výstava šampiónov 3.miesto

-

-

20

-

-

-

Európsky víťaz,

Európsky víťaz mladých, veteránov

-

-

-

-

60

-

Svetový víťaz,

Svetový víťaz mladých, veteránov

-

-

-

-

-

100

**CHS v BIS 1.miesto

-

20

25

25

45

55

**CHS v BIS 2.miesto

-

15

20

20

35

45

**CHS v BIS 3.miesto

-

10

15

15

25

35

 
**
Body len pre súťaž Chovate
ľská stanica roka SKCHR.

Ocenenia z výstavy:

Titul Best male/ Best female získaný na KV alebo ŠV sa bude zapisovať a bodovať ako Klubový víťaz.

CACIB Junior a CACIB Veterán sa budú zapisovať a bodovať ako CACIB.

Šampión šampiónov a Victory Winner sú bodované ako medzinárodná výstava  a zarátavajú sa vo všetkých kategóriách.

Klubový CAC a klubový res.CAC sa nebodujú.

Oblastná výstava – body z oblastnej výstavy sa započítavajú iba v triedach ml.dorast, dorast a veterán.

Tituly musia byť udelené oficiálne.

Schválené SRK 28.11.2015
Doplnené o zmeny schválené SRK 9.3.2016
Doplnené o zmeny schválené SRK 6.2.2020

Doplnené o zmeny schválené SRK 8.2.2021

Doplnené o zmeny schválené SRK 11.11.2021
Doplnené o zmeny schválené SRK 26.05.2022
Doplnené o zmeny schválené SRK 02.06.2022
Doplnené o zmeny schválené SRK 21.12.2022
Doplnené o zmeny schválené SRK 31.01.2023
Doplnené o zmeny schválené SRK 24.01.2024

 

 

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu 2024

PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2024

24.05.2024 (piatok)
PREDNÁŠKA - MVDr. IVAN PAŠEK
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

25.05.2024 (sobota)
XXIX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodca: Gary Denver (D) - NYANGOMA kennel
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

26.05.2024 (nedeľa)
BONITÁCIA SKCHR
Miesto konania a čas: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra), 10:00 hod

09.06.2024 (nedeľa)
MIMORIADNA KONFERENCIA SKCHR
Miesto konania a čas: MsKS v Šamoríne 17:00 hod

 19.10.2024 (sobota)
JUBILEJNÁ XXX. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKCHR
Rozh: Liz Storey (GB) - kennel Kiromol a Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

20.10.2024 (nedeľa)
VÝROČNÁ XXX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozh: Liz Storey (GB) - kennel Kiromol a Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

10.2024 ev. 11.2024
BONITÁCIA SKCHR

Čítanosť článkov
2465929

Práve tu je 314 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Naši sponzori

Hlavný sponzor

XXIX. ŠV SKCHR 2024

logo royalcanin 2016