foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na SlovenskuNovinky 2021

Propozície klubovej súťaže "BEST RR SKCHR"

PES/SUKA ROKA SKCHR

Zadávané tituly (kategória):

Šteniatko roka SKCHR Vice-šteniatko roka SKCHR
Mladý pes roka SKCHR Mladý vice-pes roka SKCHR
Mladá suka roka SKCHR Mladá vice-suka roka SKCHR
Pracovný pes roka SKCHR Pracovný vice-pes roka SKCHR
Pracovná suka roka SKCHR    
Pracovná vice-suka roka SKCHR
Pes roka SKCHR Vice-pes roka SKCHR
Suka roka SKCHR Vice-suka roka SKCHR
Šampión roka SKCHR Vice-šampión roka SKCHR
Šampiónka roka SKCHR Vice-šampiónka roka SKCHR
Veterán roka SKCHR Vice-veterán roka SKCHR
Veteránka roka SKCHR Vice-veteránka roka SKCHR
BEST RR SKCHR  

Pes alebo suka s najvyšším počtom získaných bodov v jednotlivých kategóriách získavajú vyššie uvedené tituly. 
Pes alebo suka, ktorí získali 2. najvyšší počet bodov v jednotlivých kategóriách získavajú vyššie uvedené tituly s predponou vice-. Jedinec s absolútne najvyšším počtom bodov získava titul BEST RR SKCHR s uvedením príslušného roku.
Podmienky:
Majiteľ alebo spolumajiteľ psa musí byť členom SKCHR s trvalým bydliskom na území Slovenska bez finančných alebo iných nesplnených záväzkov voči klubu. Súťaže sa môžu zúčastniť aj zahraniční členovia klubu so psom pochádzajúcim zo slovenského chovu. Pes musí mať absolvované minimálne 3 výstavy (v prípade veteránov 1) na území Slovenska, z toho musí byť1 výstava organizovaná SKCHR (klubová alebo špeciálna) minimálne so známkou výborný.
Majiteľ prihlasuje svojho psa prostredníctvom e-mailu alebo doporučenou listovou zásielkou s nasledovnými prílohami:
- tabuľka, ktorá obsahuje úplné meno psa, kategóriu, do ktorej je hlásený a zoznam absolvovaných výstav
- kópie posudkov, v ktorých sú zapísané všetky získané tituly a ocenenia. Tituly získané v záverečných súťažiach musia byť vydokladované (foto, video, pohár...). V opačnom prípade nebudú uznané. Tituly musia byť udelené oficiálne.
Pes alebo suka môže byť prihlásený iba do jednej kategórie.

Vzorová tabuľka:

Meno psa

xxxxxx

Kategória

xxxxxx

 

Kontakt na majiteľa

Mail, Telefón

Dátum

Typ výstavy

Miesto výstavy

Ocenenie

Body

Medzisúčet

xx.xx.2015

MV

xxxxx

V1, CAC,CACIB, BOB, BIG 1

8+6+10+10+25

59

xx.xx.2015

NV

xxxxx

V1, CAC, BOS

4+4+4

12

Celkový súčet bodov

71 b

Kategória Triedy, z ktorých sa zasielajú oceneia
Šteniatko roka SKCHR mladší dorast a dorast
Mladý pes/suka roka SKCHR mladý a stredná
Pes/suka roka SKCHR stredná, otvorená a šampiónov
Pracovný pes/suka roka SKCHR pracovná
Šampión/šampiónka roka SKCHR šampiónov a čestná
Veterán/veteránka roka SKCHR veteránov

 

CHOVATEĽSKÁ STANICA ROKA SKCHR
Zadávaný titul (kategória):
Chovateľská stanica roka SKCHR
Titul získava chovateľská stanica s najvyšším počtom získaných bodov.

Podmienky: 
Chovateľská stanica musí byť registrovaná na území Slovenska. Majiteľ chovateľskej stanice musí byť členom SKCHR bez finančných alebo iných nesplnených záväzkov voči klubu.
Na základe zaslaných výstavných ocenení jednotlivých psov sa automaticky tieto psy podľa ich príslušnosti k chovateľskej stanici zaradia do súťaže chovateľských staníc. Bodujú sa dvaja jedinci s najvyšším počtom bodov spĺňajúci kritériá súťaže BEST RR SKCHR, ktorí boli prihlásení v niektorej z kategórií. Do tejto súťaže sa zarátavajú aj ocenenia chovateľskej stanice získané v záverečných súťažiach.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocenenia získané v danom roku sa započítavajú do súťaže v tom istom roku, keď boli získané.
© Logo súťaže „BEST RR SKCHR“ sú oprávnené používať iba psy, ktoré získali niektorý z vyššie uvedených titulov.

 kokarda mala pes 15 copy kokarda mala suka 15 copy  kokarda mala CHS 15 copy 2

                                                               © Beibira

Uzávierka súťaží:
20. 12. daného roku.
Ak bude v prihláške chýbajúci údaj alebo doklad, príp. nejaké nezrovnalosti, odosielateľ bude upovedomený a vyzvaný na doplnenie. Prihlášky do klubovej súťaže odoslané po termíne uzávierky nebudú akceptované. Rozhodujúci je dátum odoslania mailu alebo dátum na poštovej pečiatke.
Vyhodnotenie:
Prebehne do 10.1. nasledujúceho roka. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení vo všetkých kategóriách sa slávnostne uskutoční na členskej schôdzi SKCHR alebo klubovej výstave.
V prípade rovnosti bodov bude udelený titul obidvom jedincom.
Jedinec s titulom BEST RR SKCHR bude ocenený putovným pohárom a vecnou cenou. Putovný pohár nasledujúci rok majiteľ psa slávnostne odovzdá majiteľovi nového absolútneho víťaza.
© Logo súťaže bude každému víťazovi jednotlivej kategórie zaslané na mail po vyhodnotení.
SRK si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže psa, ktorého majiteľ je v discoplinárnom konaní, s prihliadnutím na závažnosť priestupku.
Za správnosť doručených výsledkov zodpovedá majiteľ. 
Proti výsledkom vyhodnotenia je možné sa odvolať do 10 dní od ich zverejnenia.

Prihlášku s potrebnými prílohami zasielajte na e-mail alebo doporučene na adresu tajomníka klubu.


TABUĽKA BODOVANIA
  Výstava
    Národná    Medzinárodná    KV+ŠV RR *        Európska       Svetová   
Výborný, Veľmi nádejný - 1 1 5 7
Výborný 4, Veľmi nádejný 4 1 2 2 7 9
Výborný 3, Veľmi nádejný 3 2 4 4 8 10
Výborný 2, Veľmi nádejný 2 3 6 6 9 11
Výborný 1, Veľmi nádejný 1 4 8 8 10 12
CAC, CAJC 4 6 6 10 15
res.CAC 2 4 4 7 10
CACIB - 10 - 15 20
res.CACIB - 7 - 10 15
Derby víťaz, Best male, Best female 5 10 - - -
Naj veterán (BOV) 4 8 8 12 15
Naj triedy čestnej 4 8 8 12 15
BOB 5 10 10 20 30
BOS 4 8 8 15 25
Naj mladý jedinec (BOJ, JBOB) 4 8 8 12 15
Víťaz Slovenska, Víťaz Slovenska mladých 7 - - - -
Klub.víťaz, Víťaz ŠV - - 10 - -
Klubový víťaz mladých, Víťaz mladých ŠV - - 10 - -
BIG, JBIG 3.miesto 5 10 - 15 20
BIG, JBIG 2.miesto 10 18 - 30 40
BIG, JBIG 1.miesto 15 25 - 40 50
BIS, JBIS 3.miesto 10 20 - 30 40
BIS, JBIS 2.miesto 20 30 - 40 50
BIS, JBIS 1.miesto 30 40 - 50 60
BIS 3 - veterán, čestná, dorast, ml.dorast 5 10 - 15 20
BIS 2 - veterán, čestná, dorast, ml.dorast 10 18 - 30 40
BIS 1 - veterán, čestná, dorast, ml.dorast 15 25 - 40 50
BISS dorast, ml.dorast - - 8 - -
Naj hlava / ridge / pohyb 3.miesto - - 5 - -
Naj hlava / ridge / pohyb 2.miesto - - 7 - -
Naj hlava / ridge / pohyb 1.miesto - - 10 - -
výstava šampiónov 3.miesto 5 - - - -
výstava šampiónov 2.miesto 7 - - - -
výstava šampiónov 1.miesto 10 - - - -
Európsky víťaz, Európsky víťaz mladých - - - 70 -
Svetový víťaz, Svetový víťaz mladých - - - - 100
**CHS v BIS 3.miesto 10 15 15 25 35
**CHS v BIS 2.miesto 15 20 20 35 45
**CHS v BIS 1.miesto 20 25 25 45 55

* Body môžu byť započítavané len z klubových a špeciálnych výstav usporiadaných klubmi chovateľov plemena rhodesian ridgeback. Body z iných klubových a špeciálnych výstav sa započítavajú ako z národnej výstavy.
**
Body len pre súťaž Chovateľská stanica roka SKCHR.

Ocenenia z výstavy Šampión šampiónov sú bodované ako medzinárodná výstava  a zarátavajú sa vo všetkých kategóriách.
Klubový CAC a klubový res.CAC sa nebodujú.
Tituly musia byť udelené oficiálne.

Schválené SRK 28.11.2015
Doplnené o zmeny schválené SRK 9.3.2016
Doplnené o zmeny schválené SRK 6.2.2020

Doplnené o zmeny schválené SRK 8.2.2021

 

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu

26.06.2021
Konferencia SKCHR
Pozvánka a program

17.07.2021
Klubová Výstava SKCHR
rozhodca: S. Kuralt (SLO)

21.08.2021
Bonitácia

18.09.2021
Mimoriadna konferencia SKCHR

09.10.2021
Špeciálna výstava SKCHR
rozhodca: Ing. J.Matyáš

23.10.2021
Bonitácia

Čítanosť článkov
1804695

Práve tu je 77 návštevníkov a 2 členovia on-line

  • 214
  • 262

Naši sponzori

logo weber
luanda ridgeback
logo bondi design webs4breeders com
beibira