foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku

Volebný a hlasovací poriadok SKCHR

VOLEBNÝ A HLASOVACÍ PORIADOK SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV RIDGEBACKOV

1) Voľby sú prejavom uplatnenia demokracie v Slovenskom klube chovateľov ridgebackov (ďalej SKCHR).
2) Voľby sa konajú v deň Konferencie SKCHR.
3) Vo voľbách členovia klubu volia Správnu radu klubu (ďalej SRK) a Kontrolnú a revíznu komisiu (ďalej KRK).

Organizácia volieb
4) Voľby pripravuje SRK. Na základe došlých kandidátiek spracuje zoznam uchádzačov o funkcie. Členovia, ktorí majú v úmysle kandidovať zašlú svoju kandidátku písomne (poštou, alebo e-mailom) na adresu SRK najneskôr 7 dní pred konaním volieb. Kandidátka musí obsahovať meno, priezvisko, tituly a funkciu, na ktorú chce člen kandidovať. Je možné kandidovať najviac na dve funkcie v SRK a dve funkcie v KRK (bod 27, VaHP).
5) Pri vstupe do volebnej miestnosti (miestnosť, kde sa koná Konferencia) obdrží každý volič proti podpisu na zozname voličov delegačný lístok.
6) Členovia, ktorí majú podlžnosti voči klubu alebo sú disciplinárne riešení podľa stanov bodov 48-50 nemôžu voliť a nemôžu byť volení.
7) Zoznam kandidátov je možné rozšíriť aj pred začatím volieb. Jeden kandidát môže kandidovať najviac na dve funkcie v orgánoch klubu. Po začatí volieb nie je možné meniť kandidátku.
8) Hlasovanie je tajné s odovzdaním hlasovacieho lístka.
9) Hlasovať majú možnosť len prítomní delegáti a delegáti so splnomocnením. Splnomocnenie sa povoľuje len v prípade najbližšieho rodinného príslušníka, osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, alebo člena klubu s hlasovacím právom a je potrebné úradne overené splnomocnenie, pričom jeden prítomný hlasujúci môže byť splnomocnený len k jednému zastupovaniu.
10) Do funkcií môžu byť volení len tí členovia, ktorí sú prítomní.
11) Voľby a diskusiu riadi SRK.
12) Zápisnicu vedie spravidla tajomník klubu, alebo iná osoba poverená SRK.
13) Voľby sa začnú ustanovením trojčlennej volebnej komisie a trojčlennej mandátovej komisie.

Volebná komisia
14) Volebná komisia dohliada na korektný priebeh volieb, zbiera a spočítava hlasy a vyhlasuje výsledky volieb.
15) Kandidáti na funkcie v SRK a KRK nemôžu byť členmi volebnej komisie.

Mandátová komisia
16) Mandátová komisia kontroluje výsledky a zápisnicu volebnej komisie.
17) Svojim písomným zápisom odobruje správnosť priebehu a výsledky volieb.
18) Kandidáti na funkcie v SRK a KRK nemôžu byť členmi mandátovej komisie.

Priebeh volieb
19) Do volebnej a mandátovej komisie navrhne SRK po dvoch členoch a po jednom plénum. Komisia je ustanovená, ak súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných. V prípade nesúhlasu je nutné hlasovať o každom členovi komisie zvlášť. Na miesto nezvoleného člena komisie navrhne plénum nového člena.
20) Nasleduje diskusia. Diskusiu vedie SRK.
21) V rámci diskusie sa poskytne priestor jednotlivo každému kandidátovi, aby predniesol svoju kandidatúru a program.
22) Po odznení kandidátskeho príspevku sa poskytne plénu, aby sa mohlo k prednesenej kandidátke vysloviť, prípadne predniesť námietky a pripomienky. Po odznení tejto časti sa dá priestor kandidátovi, aby mohol reagovať na prednesené pripomienky, čím sa diskusia ku konkrétnej kandidátke ukončí. Odporučí sa plénu určiť trvanie individuálneho diskusného príspevku.
23) Do diskusie z pléna sa vstupuje organizovane, pričom sa musí na začiatku každý člen predstaviť a mal by do diskusie na danú tému vstúpiť iba raz.
24) Kandidáti sa musia vyjadriť ku všetkým predneseným námietkam.

Volenie
25) Voľby každého člena SRK a KRK prebiehajú zvlášť. Voľba je tajná. Voľby jednotlivých členov SRK a KRK sa konajú v nasledovnej postupnosti:
- predseda, hlavný poradca chovu, ekonóm, tajomník, podpredseda
- predseda kontrolnej a revíznej komisie a po jednom jej členovia
26) Členovia na príslušných volebných lístkoch vhodným spôsobom vyznačia, alebo napíšu 1 meno z predloženej kandidátky a hlasovací lístok odovzdajú hlasovacej komisii. Ak bude na hlasovacom lístku iné meno, ako je na kandidátke, alebo ak bude meno vyznačené nejednoznačne, alebo nebude vyznačené, či napísané vôbec, volebný lístok je neplatný. Zvolený je kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov.
Ak na funkciu kandiduje viac kandidátov a najväčší a zároveň rovnaký počet hlasov získa viac kandidátov, nasleduje druhé kolo voľby len s kandidátmi s rovnakým počtom získaných hlasov. Ak aj v druhom kole získajú kandidáti rovnaký počet hlasov, zvolený je kandidát s dlhšie trvajúcim členstvom v klube a nebol vylúčený zo SKCHR.
Ak na funkciu kandiduje viac kandidátov a všetci získajú rovnaký počet hlasov, zvolený je kandidát s dlhšie trvajúcim členstvom v klube a nebol vylúčený zo SKCHR.
Ak na funkciu kandiduje len jeden kandidát, bude zvolený, len ak získa nadpolovičný počet hlasov.
27) Po každom zvolení jednotlivých členov SRK, alebo KRK, oznámi volebná komisia výsledok volenia. Tak bude možné nezvoleného kandidáta voliť v rámci druhej funkcie v SRK alebo KRK v prípade, že na druhú funkciu kandidoval. Ak bol kandidát zvolený na niektorú funkciu, automaticky vypadáva z kandidátky na druhú funkciu.
Ak na funkciu nekandiduje žiaden kandidát, funkciu nezvoleného člena preberá SRK (KRK) a organizujú sa doplňujúce voľby, (ako pri odvolaní člena SRK (KRK), stanovy SKCHR bod 38, písmeno h. a i.)
Ak nie sú zvolení dvaja štatutári klubu (predseda a podpredseda), ostatní zvolení členovia SRK sú povinní v náhradnom termíne zvolať mimoriadnu konferenciu s jediným bodom programu - voľbou predsedu a podpredsedu SKCHR (ako pri nefunkčnej SRK, stanovy SKCHR bod 60).
Ak nie sú zvolení aspoň traja členovia novej SRK, vo funkcii zostáva pôvodná SRK a v náhradnom termíne je povinná zvolať mimoriadnu konferenciu s jediným bodom programu - voľby do SRK SKCHR (ako pri nefunkčnej SRK, stanovy SKCHR bod 60).
28) Na záver volieb prečíta volebná komisia výsledky volieb a spíše zápisnicu o výsledku volieb.
29) Mandátová komisia vykoná kontrolu správnosti spočítania hlasov a potvrdí správnosť a priebeh volieb.
30) Výsledky volieb nadobúdajú
a) platnosť vyhlásením volieb na Konferencii
b) účinnosť prvým nasledujúcim dňom po Konferencii.

 

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu 2023

PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2023

02.12.2023 (sobota)
SEMINÁR PRE ZAČÍNAJÚCEHO CHOVATEĽA
Miesto konania: Ekopark Veľké Úľany
Začiatok seminára: 15.00 hod
Záujemcovia prihlasujte sa na mail: tajomnik@skchr.sk


PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2024

09.03.2024 (sobota)
ČLENSKÁ SCHODZA SKCHR

24.05.2024 (piatok)
PREDNÁŠKA - MVDr. IVAN PAŠEK
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

25.05.2024 (sobota)
XXIX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodca: Gary Denver (D) - NYANGOMA kennel
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

26.05.2024 (nedeľa)
BONITÁCIA SKCHR
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

19.10.2024 (sobota)
JUBILEJNÁ XXX. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKCHR
Rozhodcovia: v jednaní
Miesto konania: v jednaní

20.10.2024 (nedeľa)
VÝROČNÁ XXX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodcovia: v jednaní
Miesto konania: v jednaní

10.2024 ev. 11. 2024
BONITÁCIA SKCHR

Čítanosť článkov
2273320

Práve tu je 226 návštevníkov a jeden člen on-line

  • 262

Naši sponzori

Hlavný sponzor XXVIII. ŠV SKCHR 2023

weber20

O nás

logoSlovenský klub chovateľov ridgebackov (ďalej SKCHR) zastrešuje plemeno Rhodesian Ridgeback (RR).
Vznikol za účelom riadeného chovu plemena v roku 1994. Klub zastrešujú organizácie:
fci logologo skj text smalspz logo

Poradenstvo v chove

IMG 0839

Poradenstvo v chove

Od zdravého šteniatka s rodokmeňom, cez krycieho psa a chovnú sučku, až po vitálneho veterána.

SOS Ridgeback

Sample image 2

SOS Ridgeback

Nie každý Ridgeback má v živote štastie. Niektorí hľadajú nový domov alebo sa stratili.