foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku

Archív noviniek

ABC chovateľa

Rady pre chovateľov a majiteľov RR od uchovnenia až po zápis šteniat

Ako postupovať, ak chcem uchovniť svojho Ridgebacka:

SUKA a PES

 1. Absolvovať min. 2 výstavy na úrovni CAC (z toho minimálne 1 výstava je usporiadaná SKCHR). Pre zaradenie do chovu je potrebné mať z oboch výstav hodnotenie výborný.
 2. V elektronickom chovateľskom systéme ELBREED (ďalej len „ELBREED“), v časti Chovateľský servis/ RTG snímky, podať žiadosť o zaslanie tlačiva na vyhodnotenie RTG snímok a absolvovať snímkovanie (viď „postup pri vyhodnocovaní RTG“). Podľa platného Chovateľského a bonitačného poriadku SKCHR (ďalej len „ChBP“) klub akceptuje RTG snímky vyhotovené po dosiahnutí veku 12 mesiacov.
 3. V prípade splnenia podmienok na prijatie na bonitáciu podľa ChBP, t. zn.
  a) čistokrvnosť potvrdená preukazom o pôvode,
  b) minimálny vek bonitovaného jedinca 18 mesiacov,
  c) oficiálne vyhodnotenie DBK, DLK, LTV, SA a počtu bedrových stavcov z RTG snímok, ktoré vykonal klubom poverený veterinár po dovŕšení min. 12 mesiacov veku jedinca,
  d) absolvovanie minimálne 2 výstav aspoň na úrovni CAC, pričom jedna z nich je organizovaná SKCHR, a to s hodnotením „výborný“,
  môžete suku prihlásiť na bonitáciu. V ELBREEDe, v časti Chovateľský servis/Bonitácie/Prihláška na bonitáciu, vyplňte prihlášku na bonitáciu a odošlite ju. O prijatí vašej suky/vášho psa na bonitáciu budete informovaní návratkou na bonitáciu, ktorá je zasielaná e-mailom spravidla po uzávierke prijímania prihlášok na bonitáciu.
 4. Aby mohla byť suka/pes zaradená/ý do chovu, musí úspešne absolvovať bonitáciu. Bonitácia SKCHR sa koná 2x do roka spravidla po Klubových a Špeciálnych výstavách SKCHR. Termíny bonitácií sú zverejnené na stránke www.skchr.sk a v systéme ELBREED/home.
 5. Po úspešnej bonitácii je potrebné zaregistrovať suku/psa do registra chovných jedincov plemennej knihy Slovenského poľovníckeho zväzu (SPKP). Žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti nájdete na stránke Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ).
 6. Po potvrdení chovnej spôsobilosti je potrebné nahrať 1. stranu rodokmeňa v systéme ELBREED, časť Moje psy/chovateľstvo – Moje psy – cez formulár Zdravotné a chovateľské info.

Ako postupovať, ak mám Ridgebacka uchovneného a chcem mať šteniatka:

SUKA

 1. V chove sa smie použiť suka až po dovŕšení vekovej hranice 24 mesiacov.
 2. Požiadať o FCI chránený názov registrovaného chovu psov (chovateľskej stanice). Bez FCI chráneného názvu registrovaného chovu psov nemôžu byť šteňatám vydané preukazy o pôvode. Postup na získanie chráneného názvu registrovaného chovu psov nájdete tu. Po jeho získaní nahrajte certifikát do systému ELBREED, v sekcii Účet/Moje konto a súčasne zašlite jeho kópiu mailom tajomníkovi SKCHR (viď „vedenie klubu").
 3. Podľa platného ChBP sú podmienkou vystavenia odporúčania na párenie genetické testy JME, DM, D-lokus u obidvoch rodičov. V prípade, že jeden z rodičov plánovaného vrhu má výsledok niektorého z týchto testov prenášač (carrier), druhý rodič musí mať výsledok toho istého testu negatívny (clear). V prípade umelej inseminácie, ak bude použité semeno už nežijúceho krycieho psa, ktorý nemá urobené niektoré z povinných genetických testov, matka plánovaného vrhu musí mať výsledky týchto testov negatívne (clear).
 4. Podmienkou vystavenia odporúčania na párenie pre chovnú suku je účasť na výstave organizovanej SKCHR minimálne raz za dva roky pred vystavením odporúčania na párenie, t. j. účasť na minimálne jednej zo štyroch výstav SKCHR organizovaných v danom období, kde je možné posúdiť jej celkovú kondíciu.
 5. Najneskôr 30 dní pred plánovaným krytím vyplňte a odošlite Žiadosť o vystavenie odporúčania na párenie v systéme ELBREED, časť Chovateľský servis/Párenie-krytie/Žiadosť o vystavenie odporúčania na párenie.
 6. Tlačivo Odporúčanie na párenie zasiela HPCH poštou. Po obdržaní tlačiva "Odporúčanie na párenie" môže byť suka nakrytá iba v čase platnosti vystaveného Odporúčania na párenie (zvyčajná platnosť Odporúčania na párenie je 12 mesiacov).
 7. Pri krytí sa naliehavo odporúča podpísanie zmluvy s majiteľom krycieho psa .
 8. Po uskutočnenom krytí potvrdiť tlačivo "Odporúčanie na párenie" podľa pokynov na ňom uvedených (tlačivo sa potvrdzuje aj v prípade, keď obaja partneri sú v majetku chovateľa). Ak bola suka krytá zahraničným psom, oznamovacie povinnosti majiteľa krycieho psa preberá chovateľ. Potvrdené tlačivo (opatrené podpismi zúčastnených) odošle chovateľ podľa pokynov na ňom uvedených na adresu SPZ a HPCH (viď „vedenie klubu").
 9. Ak sa párenie uskutočnilo, ale suka nebola oplodnená, chovateľ je povinný túto skutočnosť písomne (e-mailom) ohlásiť HPCH (viď „vedenie klubu") najneskôr do 75 dní od párenia.
 10. V prípade neuskutočneného párenia je chovateľ povinný najneskôr 30 dní po uplynutí platnosti odporúčania vrátiť vydané Odporúčanie na párenie (obe vyhotovenia) HPCH s písomným oznámením, že krytie sa neuskutočnilo.

 PES

 1. V chove sa smie použiť pes až po dovŕšení vekovej hranice 18 mesiacov.
 2. Odporúča sa, aby majiteľ krycieho psa uzavrel s majiteľom suky písomnú dohodu, resp. zmluvu o krytí.
 3. Po uskutočnenom krytí potvrdiť tlačivo Odporúčanie na párenie podľa pokynov uvedených na tlačive a potvrdené tlačivo odoslať na adresu SPZ a HPCH (viď „vedenie klubu") do 8 dní od uskutočneného krytia.
 4. Majiteľ krycieho psa je povinný každé krytie zahraničnej suky oznámiť HPCH do 14 dní od párenia a k oznámeniu priložiť fotokópiu preukazu o pôvode zahraničnej suky. Hlásenie o krytí zahraničnej suky sa vykonáva prostredníctvom formulára Hlásenie o krytí v zahraničí v systéme ELBREED, v časti Chovateľský servis/Krytia v zahraničí.

 Ako postupovať, aby boli šteniatka zapísané v plemennej knihe SPZ:

SUKA

 1. O narodení šteniat chovateľ informujte majiteľa krycieho psa.
 1. V systéme ELBREED, časť Chovateľský servis/ Vrhy/ Hlásenie o narodení šteniat vyplňte a odošlite "Hlásenie o narodení šteniat" do 7 dní od narodenia šteniat. Pred samotným vyplnením Hlásenia si vyberte kontrolóra vrhu a predbežne dohodnite kontrolu vrhu. Kontrolóra vyberajte z aktuálneho zoznamu kontrolórov vrhov SKCHR uverejneného na:  https://skchr.sk/kontakty-skchr. Telefonické, faxové alebo e-mailové hlásenie narodenia vrhu NIE JE akceptované.
 2. HPCH Vám prostredníctvom systému ELBREED na základe tohto hlásenia potvrdí a zašle tlačivo "Prihláška na zápis šteniat" spolu s Darčekovým poukazom na výstavu SKCHR pre každé šteniatko, ktorý je platný do veku 9 mesiacov šteňaťa.
 3. Zabezpečiť označenie šteniat mikročipom najneskôr do 8. týždňa veku.
 4. Zabezpečiť kontrolu celého vrhu po dohode s vybraným kontrolórom vrhu. Kontrola vrhu musí byť vykonaná najneskôr v 8. týždni veku šteniat pred odovzdaním novým majiteľom. Šteňatá musia byť pri kontrole vrhu označené mikročipom. Preplatenie cestovných nákladov kontrolóra hradí chovateľ (upravuje vykonávací predpis Min. financií SR).
 5. K vydaniu preukazov o pôvode (rodokmeňov) a zapísaniu vrhu do SPKP je nutné najneskôr do 3 mesiacov od narodenia šteniat odoslať na SPZ (adresa: Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05  Bratislava) vyplnené tlačivo "Prihláška na zápis šteniat". V prípade krytia zahraničným psom je k tlačivu potrebné priložiť aj kópiu preukazu o pôvode psa (spolu s oficiálnymi zdravotnými výsledkami a oficiálne potvrdenými výstavnými titulmi, ktoré si želáte aby boli zaznamenané v rodokmeni šteniat). Chovateľ je povinný v prihláške na zápis šteniat vyznačiť aj kvalitu jednotlivých šteniat (štandard/neštandard) s uvedením konkrétnej chyby u konkrétneho šteňaťa.

Spracovala: M. Krchňavá – hlavný poradca chovu SKCHR, 09/2020

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu 2024

PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2024

24.05.2024 (piatok)
PREDNÁŠKA - MVDr. IVAN PAŠEK
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

25.05.2024 (sobota)
XXIX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodca: Gary Denver (D) - NYANGOMA kennel
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

26.05.2024 (nedeľa)
BONITÁCIA SKCHR
Miesto konania a čas: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra), 10:00 hod

09.06.2024 (nedeľa)
MIMORIADNA KONFERENCIA SKCHR
Miesto konania a čas: MsKS v Šamoríne 17:00 hod

 19.10.2024 (sobota)
JUBILEJNÁ XXX. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKCHR
Rozh: Liz Storey (GB) - kennel Kiromol a Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

20.10.2024 (nedeľa)
VÝROČNÁ XXX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozh: Liz Storey (GB) - kennel Kiromol a Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

10.2024 ev. 11.2024
BONITÁCIA SKCHR

Čítanosť článkov
2465845

Práve tu je 207 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Naši sponzori

Hlavný sponzor

XXIX. ŠV SKCHR 2024

logo royalcanin 2016