foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na SlovenskuNovinky 2016

Kontroly vrhov a štatistický prehľad kontrolórov vrhov od počiatkov kontrol v SKCHR

IMG 3372
Po narodení šteniatok každý vrh musí byť chovateľom písomne hlásený do 7 dní HPCH SKCHR prostredníctvom klubového formulára. V rovnakom čase je chovateľ povinný podať hlásenie rovnakého obsahu majiteľovi krycieho psa a vybrať si osloviť kontrolóra vrhu SKCHR, ktorý musí vykonať minimálne jednu kontrolu vrhu pred odberom šteniat, najneskôr v 7 týždni veku šteniat.

 

Zvyčajne každý chovateľ hneď po narodení šteniat sa snaží o kontrolu svojho vrhu. Ak však v niektorých prípadoch nie sú presvedčení o správnosti svojej kontroly, vtedy je pre chovateľa predkontrola vrhu kontrolórom vskutku vítaná. Predkontrolu a kontrolu vrhu by mal vykonávať jeden kontrolór, aby prípadné podozrenia z predkontroly vedel porovnať (potvrdiť, vyvrátiť) pri oficiálnej kontrole.


Predkontrola vrhu
 by mala byť čo najskôr po narodení šteniat, kedy je možné určiť chyby (dermoid sínus (DS), zalomený chvostík, viac vírov, atď.).
Včasné zistenie prítomnosti DS je veľmi dôležité. Je určite jednoduchšie rozhodovať o eutanázii šteniatka pár dní po pôrode ako v 7. týždni, keď sa už chovateľ o neho s láskou staral 2 mesiace, nehovoriac o tom, že musí sklamať i nového majiteľa. Operácia DS, je tiež možná avšak sú prípady, kedy sa môže zistiť, že DS sa nedá odstrániť, alebo po zákroku šteniatko nemusí prežiť plnohodnotný život.

Odhalením vyššie spomenutých chýb môže pomôcť chovateľovi pri rozhodovaní o umiestnení šteniatka, či už ako domáceho miláčika alebo perspektívneho chovného jedinca.


Oficiálna kontrola vrhu:
Šteniatka musia byť pred dňom kontroly vrhu označené trvalým a nesfalšovateľným označením – čipom. Číslo čipu je uvedené v prihláške na zápis šteniec a potvrdené podpisom veterinára, ktorý ich začipoval. Číslo čípu sa trvalým a nezameniteľným spôsobom uvedie v preukaze o pôvode každého jedinca. Tetovanie šteniec alebo dospelých psov je možné na základe žiadosti chovateľa alebo majiteľa psa. V prípade tetovania sa psovi tetuje číslo jeho zápisu v plemennej knihe.
LuandaG liter
Kontrola sa vykonáva u chovateľa, u všetkých šteniat naraz, kedy kontrolór posúdi aj fyzickú kondíciu matky.
Chovateľ je povinný umožniť minimálne 1 kontrolu celého vrhu a pri výkone kontroly spolupracovať.
V opačnom prípade sa chovateľ vystavuje disciplinárnemu postihu a vrh nebude zapísaný v plemennej knihe.
Kontrolór vrhu skontroluje celý vrh, následne každé šteniatko zvlášť a na základe takejto kontroly vyplní tlačivo SKCHR pre kontrolu vrhov. Tlačivá sa vypisujú 2, jedno tlačivo z kontroly ostáva chovateľovi a druhé kontrolór pošle HPCH SKCHR, pre vedenie chovateľskej agendy.

Kontrolou vrhu nepreberajú kontrolné orgány zodpovednosť za chovateľa, ktorý je povinný pri predaji šteniat upozorniť kupujúcich v písomnej forme na všetky jemu známe nedostatky, ktoré znižujú hodnotu šteňaťa.


Podľa hlásení chovateľov a zápisov z kontrol vrhov sa vedie v SKCHR archív zo zápisov z kontrol vrhov a hlásení narodenia šteniat, ktoré sú kontrolované. Tieto informácie sú v zaheslovanej časti stránky www.skchr.sk, pre informovanosť členskej základne.


Nečlenovi vykoná kontrolu klubom určený kontrolór (spravidla podľa miesta bydliska). Kontrolór vrhu nie je oprávnený vykonávať oficiálnu kontrolu vrhu vo svojej chovateľskej stanici.

Štatistický prehľad kontrolórov vrhov SKCHR 2001-2015 

Kontrolór
Počet skontrolovaných vrhov RR
Funkčné obdobie 2001-2015
Krchňavá Milada
27 x
2007 - 2015
Hladká Jana
19 x
2003 - 2008
Matyáš Jaroslav
16 x
2001 - 2002
Tušanová Monika
16 x
2004 - 2014
Lakotová Lívia
12 x
2006 - 2011 a od 2015
Šimko Ján
12 x
2005 - 2011
Jagnešáková Jana
11 x
2006 - 2012
Kadnárová Jana
10 x
2003 - 2006 a od 2015
Fridrichová Adriana
9 x
2002 - 2003
Štefúňová Gabriela
8 x
2009 - 2015
Minárová Nikoleta
7x
2012 - 2015
Režuchová Ingeborg
4 x
2014 - 2015
Mičuchová Alexandra
4 x
2001 - 2002
Macho Jozef
3 x
2012 -2015
Bodo Juraj
1 x
2015
Mihalechová Radislava
1x  
2004   

Po mimoriadnej výročnej schôdzi SKCHR v októbri 2015, SRK SKCHR na ustanovujúcom stretnutí v Nitre 28.11.2015 odsúhlasila nasledovné kritéria pre výber členov do Chovateľskej rady /ďalej len CHR/ (pri výbere bola zohľadnená odbornosť, skúsenosti, štatistika), taktiež SRK vybrala vhodných kandidátov na vykonávanie kontrol vrhov.

Kritéria pre výber členov do CHR.

Člen CHR musí mať odchované min. 2 vrhy, alebo odbornosť a nesmie byť v disciplinárnom konaní a byť v rozpore s chovateľským poriadkom SKCHR alebo nadriadeným orgánom
Členstvo v CHR je dobrovoľné:

Aktuálny zoznam Členov chovateľskej rady:
Krchňavá M., Kadnárová J., Lakotová L., Mgr. Minárová N., RNDr. Režuchová I. PhD, Štefuňová G., Albert A., MVDr. Bodo J., Bagarová J., MVDr. Filipejová Z., Handzušová E., Hladká J., Kollárová M., Macho J., MVDr. Radošovská L., Bc. Zelinková Ľ.

SRK vybrala vhodných kandidátov na vykonávanie kontrol vrhov z členov Chovateľskej rady. Opäť boli pri výbere zohľadnené odbornosť, štatistika, skúsenosti.

Aktuálny zoznam Kontrolórov vrhov SKCHR:
Krchňavá M., Handzušová E., Kadnárová J., Lakotová L., Mgr. Minárová N. (zo zdravotných dôvodov neaktivna), RNDr. Režuchová I. PhD, Štefuňová G.

Kontakty na členov chovateľskej rady a kontrolórov vrhov nájdete na www.skchr.sk
Luanda steniatko
Spracovala:

Milada Krchňavá
Hlavný poradca chovu SKCHR
Marec 2016

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

Prihlásenie

Akcie klubu

14.03.2020
Členská schôdza SKCHR – Trnava

18.04.2020
Seminár pre chovateľov

23.05.2020
Klubová výstava SKCHR
posudzovateľ: I. Klápová (CZ)

13.06.2020
Bonitácia – Nitra
pre aktuálnu situáciu zrušené

1.-2.08.2020
Víkend s RR

17.10.2020
Špeciálna výstava SKCHR

07.11.2020
Bonitácia

14.11.2020
Konferencia SKCHR

Čítanosť článkov
1517719

Práve tu je 88 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Naši sponzori

logo weber
luanda ridgeback
logo bondi design webs4breeders com
beibira