Podmienky pre vstup do SKCHR

 

Podmienky pre vstup
SKCHR združuje majiteľov, chovateľov a priaznivcov plemena Rodézsky Ridgeback (RR). Je dobrovoľnou organizáciou, členstvo nie je povinné. Členovia dodržujú stanovy klubu.
Členom sa môže stať každý občan SR, alebo občan iného štátu (hosťujúci člen) ktorý má záujem o plemeno RR a zaplatí členský príspevok. (žiadateľ o členstvo nemusí vlastniť psa/suku, žiadateľ môže vlastniť psa/suku bez PP, ak bude dodržiavať chovateľský poriadok /nerozmnožovať zvieratá bez PP/)
Členom sa nemôže stať občan:
a) ktorý sa zaoberá komisionálnym predajom psov, alebo chovom psov bez preukazov o pôvode
b) ktorý preukázateľne porušoval nebo porušuje etické mravy v chove psov
c) ktorý akýmkoľvek preukázateľným spôsobom porušuje či porušoval zákon na ochranu zvierat
d) ktorého konanie v minulosti či v súčasnosti je v rozpore so základným cieľom a poslaním SKCHR
Členov klubu prijíma SRK na základe písomnej prihlášky.
Prijatému členovi vydá SRK členský preukaz. Za členstvo v klube sa vyberá ročný členský poplatok, ktorý musí člen uhradiť do stanoveného termínu.

PRIHLÁŠKA (pdf)

Členstvo zaniká:
a) smrťou člena,
b) vystúpením člena,
c) nezaplatením členského poplatku do stanoveného termínu,
d) vylúčením člena pre porušenie členskej disciplíny
V prípade obnovenia členstva je nutné opätovne podať prihlášku.
SKCHR vykonáva chovateľský servis aj pre nečlenov.

 

How to become a member of SKCHR
Conditions

SKCHR is a club that connect owners, breeders and fans of Rhodesian ridgeback breed. It is voluntary organization and membership is not compulsory. All members must follow club rules.
Who can become a member of the club:
Every citizen of SR or citizen or different country (guest member), who is interested in RR breed and pays membership fee. They don’t have to own a dog. They can own a dog without pedigree, if they follow breeding rules – not to breed on animals without pedigree.
Who can not become a member of the club:
a) who is doing commissional sale of dogs (sell or return) or who is breeding dogs without pedigree
b) who breaches or breached in past the ethical rules in dog
c) who breaches or breached in past animal protection law in any way
d) whose behavior in past or current is in conflict with the main goal and commitment of SKCHR
Members of the club are accepted by SRK based on written registration in printed form.
Accepted members will be provided with membership pass. Annual membership fee needs to be paid by the deadline date. Members joining after 30th of September will pay fee also for next calendar year.

ENTRY FORM (pdf)

Membership can be terminated by:
a) death of member,
b) leaving the club voluntary,
c) not paying the membership fee on time,
d) excluding the member by club for breaching the rules
In case of renewal of membership it is necessary to send the electronical form again.
SKCHR does its breeding service for non members as well.